p

Typisch voor ons

Vanuit onze Visie maken we keuzes in inhoud van leren, organisatie en middelen. We streven er naar kinderen eigenaar van het eigen leerproces te maken. Dit doen we dit schooljaar onder andere door kindgesprekken over hun vaardigheidsdoelen.

Leerplein

We werken op onze scholen in de volgende basisgroepen:
1-2
3-4
5-6
7-8
 

De kinderen van groep 1-2 maken gebruik van IPC Early Years. Zij werken samen in één unit. In groep 3 worden de instructies voor technisch lezen en rekenen gegeven en wordt de lesstof verwerkt en geoefend verschillende manieren: in hun werkboekjes, in spelvorm en in speelleerplaatsen. Kinderen uit groep 1 en 2 die daar al aan toe zijn, kunnen meeluisteren en meekijken bij groep 3. 

In de groepen 4 t/m 8  wordt gestart met een dagtaak (groep 4-5) en vervolgens in de hogere groepen gewerkt met een zelfstandige weektaak (groep 6 t/m 8), waarbij gebruik gemaakt wordt van een gezamenlijk leerplein. De instructies vinden plaats in de lokalen van de desbetreffende groepen.

Snappet, basis op orde

Bij verschillende vakken maken we gebruik van het computerprogramma ‘Snappet’ . Onder andere bij het lezen van teksten (begrijpend lezen) of het maken van opdrachten en toetsen (rekenen). Na de instructie wordt er gekeken naar de verschillen tussen kinderen om vervolgens goed aan te sluiten bij de onderwijsbehoefte van de leerling. Dat gaat verder dan alleen op organisatorisch en didactisch vlak. Er wordt ook kritisch gekeken naar de leerinhoud en de taakbeleving van kinderen. In onderwijstermen heet dit ‘adaptief onderwijs’.
Snappet gelooft dat techniek in adaptief onderwijs het verschil maakt door het administratieve deel over te nemen van de leerkracht. Adaptief werken op papier is voor een leerkracht ondoenlijk in een klas met 30 leerlingen. De techniek ondersteunt de leerkracht, maar de leerkracht is en blijft altijd de regisseur.

IPC

Het International Primary Curriculum (IPC) is een eigentijds curriculum voor het basisonderwijs (groep 1 t/m 8) waarin effectief leren centraal staat. We zijn ervan overtuigd dat kinderen op hun best leren door boeiende, actieve en zinvolle lessen. Het IPC helpt de kinderen en de leerkracht hierbij.
Onze kinderen komen continue in aanraking met enorme hoeveelheden informatie in verschillende vormen. Daarbij krijgen ze te maken met allerlei verschillen tussen mensen en tussen (sub)culturen.
Dit vraagt om ander onderwijs. Onderwijs waarbij er naast kennis ook aandacht is voor vaardigheden en inzicht. IPC biedt een combinatie tussen relevante kennis, vaardigheden en inzicht, waardoor kinderen beter leren omgaan met de complexiteit van de 21e eeuw.
Waarde(n)vol leren
Met IPC werken leerlingen aan hun zelfvertrouwen en ontdekken ze volop hun eigen talenten. Het is daarbij onmisbaar dat kinderen ook begrip voor elkaar leren hebben. Ze leren zich verplaatsen in de belevingswereld van hun klasgenootjes en in die van andere mensen, dichtbij en ver weg. Leren over normen en waarden – waarde(n)vol leren – is daarbij onmisbaar.

Kwaliteitskaarten en coöperatief leren

Bij spelling, begrijpend lezen en technisch lezen werken we aan de hand van kwaliteitskaarten met verschillende aanpakken die aansluiten bij de onderwijsbehoefte van de leerling. Waar mogelijk is een methode leidraad om vorm te geven aan ons onderwijs.

In de lessen wordt gebruik gemaakt van coöperatieve werkvormen. Doordat alle kinderen tegelijk bezig zijn met de leerstof en vooral bezig zijn door samen te werken, is de betrokkenheid hoger. En leerlingen mogen doen wat ze graag doen: praten, bewegen en actief bezig zijn. Dit komt het leren ten goede. Daarnaast voelen ze zich onderdeel van een team en de klas.

LerenDoenMaken

LerenDoenMaken is een leergang waarmee we aan de ontwikkeling werken van toekomstgerichte vaardigheden in de groepen 5 t/m 8. Denk aan: creatief-, probleemoplossend- en kritisch denken, samenwerken, communiceren, computational thinking, informatievaardigheden, ict-basisvaardigheden en mediawijsheid.